Home
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid van de voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen cliënt en Licia Internettherapie, waarin de cliënt deelneemt aan een behandeling van Licia Internettherapie.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op een overeenkomst tussen cliënt en Licia Internettherapie, waarin de cliënt van de diensten van Licia Internettherapie gebruik maakt.
1.3 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

2. De overeenkomst
2.1 Een overeenkomst tussen u, de cliënt, en Licia Internettherapie komt tot stand nadat uit de screening een positief advies is voortgekomen en u per mail of telefonisch wordt geïnformeerd over het daadwerkelijk te volgen behandelplan
2.2 Licia Internettherapie behoudt zich het recht voor een behandeling te kunnen weigeren indien blijkt dat het volgen van een behandeling bij Licia Internettherapie niet verantwoord is. In dat geval wordt u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gesteld. Licia Internettherapie stelt zich niet aansprakelijk voor vergoeding van kosten of schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan een behandeling.
2.3 De cliënt kan een behandeling bij Licia Internettherapie volgen indien hij 18 jaar of ouder is. Indien jonger, dienen gezaghebbende ouders te tekenen voor akkoord van de behandeling.
2.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van de duur van de behandeling.

3. Verplichtingen van de cliënt
3.1 De cliënt is verplicht alle door Licia Internettherapie gestelde verplichtingen, instructies en beperkingen in acht te nemen.
3.2 De cliënt garandeert dat hij/zij alle gestelde verplichtingen en instructies uit de Toestemmingsverklaring daadwerkelijk naleeft en volgt.
3.3 De cliënt heeft toegang tot ‘Mijn Licia’ door middel van het gebruik van een login code en wachtwoord. De login code en het wachtwoord zijn verbonden met de persoonlijke gegevens van cliënt. De cliënt is gehouden om zijn/haar login code en wachtwoord zorgvuldig te bewaren en geheim te houden om verlies, diefstal of misbruik door een derde te voorkomen. Indien verlies, diefstal of misbruik door een derde zich voordoet is de cliënt gehouden om dit zo spoedig mogelijk te melden aan Licia Internettherapie. De cliënt is tot het moment van melding zelf aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van de persoonlijke website van Licia Internettherapie dat enkel met de login code en het wachtwoord mogelijk wordt gemaakt.
3.4 De cliënt is verplicht gedurende de behandeling Licia Internettherapie op de hoogte te stellen van eventuele afwezigheid in verband met vakantie of andere omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat een vertraging in de behandeling optreedt.

4. Gegevensoverdracht
4.1 Licia Internettherapie heeft op grond van de WGBO een geheimhoudingsplicht. Het is Licia Internettherapie niet toegestaan om zonder toestemming van de cliënt gegevens die betrekking hebben op de behandeling uit te wisselen met derden.
4.2 Licia Internettherapie voelt zich in het kader van een goede en zorgvuldige behandeling verplicht om in noodgevallen, wanneer een zwaarwegend belang de doorbreking van de geheimhoudingsplicht rechtvaardigt, zonder toestemming van de cliënt gegevens uit te wisselen met de huisarts van cliënt. Licia Internettherapie benadrukt dat het om noodgevallen moet gaan en dat Licia Internettherapie eerst al het mogelijke probeert om het probleem op te lossen wil een doorbreking van de geheimhoudingsplicht plaatsvinden.

5. Betaling
5.1 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zijn op de overeenkomst tussen Licia Internettherapie en de cliënt, de gebruikelijke door Licia Internettherapie te hanteren vergoedingen en prijzen van toepassing. Voor de te hanteren prijzen en vergoedingen en alle verdere informatie over de betalingen verwijst Licia Internettherapie naar de betalingsvoorwaarden die op de algemene website zijn geplaatst.
5.2 Indien de betaling niet geschiedt binnen de betalingstermijn, zal er een aanmaning naar de cliënt worden verstuurd, welke als ingebrekestelling te gelden heeft. Bij het uitblijven van de betaling na de redelijke termijn die is gesteld in de aanmaning, is de cliënt in verzuim. Het verzuim van cliënt is een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen op grond van de overeenkomst die geldt tussen cliënt en Licia Internettherapie. Deze tekortkoming brengt met zich mee, de gevolgen die de wet aan dergelijke tekortkomingen verbindt en een vergoeding van kosten die voor rekening van cliënt komt.
5.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van cliënt zijn de vorderingen van Licia Internettherapie op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

6. Opzegging
6.1 Voor zowel cliënt als Licia Internettherapie bestaat de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen indien blijkt dat niet het beoogde doel zal worden bereikt of dat het niet medisch verantwoord is voor cliënt om de behandelingen voort te zetten.
6.2 Licia Internettherapie behoudt zich ook het recht voor de overeenkomst met cliënt op te zeggen, indien van de cliënt gedurende de behandeling een bepaalde periode niets wordt vernomen. De lengte van deze periode wordt bij aanvang van de behandeling in de behandelovereenkomst vastgelegd.

7. Opschorting en ontbinding
7.1 Licia Internettherapie behoudt zich het recht voor de verplichtingen aan de zijde van Licia Internettherapie op te schorten, indien:
(1) de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst;
(2) na het sluiten van de overeenkomst Licia Internettherapie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt zijn/haar verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tegemoetkoming haar rechtvaardigt.
7.2 Licia Internettherapie behoudt zich ook het recht voor om de overeenkomst te ontbinden, indien:
(1) de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
(2) zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag worden verwacht.
7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Licia Internettherapie op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.
7.4 Indien Licia Internettherapie de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. De cliënt kan dan geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoedingen.
7.5 Licia Internettherapie behoudt het recht schadevergoeding te vorderen.

8. Overmacht
8.1 Partijen schieten niet tekort in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, indien de tekortkoming niet is te wijten aan de schuld van cliënt of Licia Internettherapie en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van cliënt of Licia Internettherapie komt.
8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de cliënt of Licia Internettherapie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de cliënt of Licia Internettherapie niet in staat is de verplichtingen na te komen.
8.3 Voor zowel de cliënt als Licia Internettherapie bestaat de mogelijkheid gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is de cliënt of Licia Internettherapie gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De cliënt of Licia Internettherapie is dan niet verplicht tot vergoeding van schade.

9. Aansprakelijkheid  
9.1 Indien blijkt dat Licia Internettherapie tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen kan zij hiervoor slechts aansprakelijk worden gesteld, indien sprake is van opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die cliënt betaalt voor het volgen van een Licia behandeling. Licia Internettherapie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade.
9.2 Licia Internettherapie is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de cliënt. De cliënt vrijwaart Licia Internettherapie tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
9.3 Licia Internettherapie kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van zowel de algemene als persoonlijke website van Licia Internettherapie. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen.
9.4 Licia Internettherapie kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de algemene en persoonlijke website van Licia Internettherapie kan worden verkregen, waaronder schade aan de hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur, indien dit voor Licia Internettherapie niet kenbaar kan zijn geweest.
9.5 Licia Internettherapie kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die de cliënt lijdt door het gebruik van de algemene en persoonlijke website of in verband met de zorgdiensten waarvan de cliënt gebruik maakt.

10. Intellectuele eigendom
10.1 Het intellectuele eigendom van de Licia Internettherapie applicaties ligt bij Licia.
10.2 Het is Licia Internettherapie te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder de algemene voorwaarden en de disclaimer te wijzigen. Licia Internettherapie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Licia Internettherapie is als enige bevoegd om wijzigingen aan te brengen.

11. Privacy
11.1 Licia Internettherapie zal de gegevens van de cliënt vertrouwelijk behandelen. Met betrekking tot het gebruik van deze gegevens heeft Licia Internettherapie een privacy verklaring opgesteld. Deze privacy verklaring treft u aan op deze website.

12. Klachten
12.1 Mocht een cliënt een klacht hebben jegens Licia Internettherapie dan zal Licia Internettherapie handelen conform het klachtenreglement. Dit klachtenreglement treft u aan op deze website.

13. Bijzondere bepalingen
13.1 Licia Internettherapie handelt conform de Wet BIG, de WGBO, WBP en de Kwaliteitswet Zorginstellingen.
13.2 Bijzondere bepalingen met betrekking tot de rechten van de internet site zijn in een aparte disclaimer opgesteld. Deze disclaimer treft u aan op onze website www.licia.nl

14. Geschillen
14.1 Op elke overeenkomst tussen de cliënt en Licia Internettherapie is Nederlands recht van toepassing